• english
 • Regulamin Newslettera

  Administratorem usługi Newslettera jest:

  ECE ProjektmanagementPolska Sp. z o. o. (ECE Polska) z siedzibą w Warszawie (00-032), ul. Przeskok 2
  infopunkt@silesiacitycenter.com.pl, hHp://silesiacitycenter.com.pl,

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
  2. Administrator zapewnia ochron
  ę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. W ramach us
  ługi przesyłania informacji handlowej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłamy informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
  4. Subskrybent podaje dane osobowe poprzez wype
  łnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/ Newsletter za pośrednictwem strony internetowej.
  5. Gromadzone s
  ą jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketngowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
  6. Us
  ługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi.
  7. Newsletter zawiera mi
  ędzy innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
  8. Aktywacja us
  ługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
  a) wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonych stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywa
  ć Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
  9. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usuni
  ęciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
  10. Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.
  11. Ka
  żdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  a) klikni
  ęcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  b) wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub c) aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
  12. Po wykonaniu jednej z powy
  ższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

  13. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

  14. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
  15. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania 
  świadczenia usługi wysyłania NewsleHera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  16. Subskrybent w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  page1image1654608

  17. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
  18. Podanie danych jest dobrowolne. Subskrybent ma prawo do modyfikacji, usuni
  ęcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  19. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

  20. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECE Projektmanagement Polska Sp. z o. o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
  b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – 
  iodo@ece.com,
  c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
  ędą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w realizację usługi newsletter
  e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b
  ędą przez okres 2 lat

  f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
  że niepodanie danych może skutkowaćniemożliwością nawiązania kontaktu

  udostępnij

  Zaznacz przycisk "Tak", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług silesiacitycenter.com.pl w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: infopunkt@silesiacitycenter.com.pl
  Polityka Prywatności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ